Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài nhại (bài nói, văn học, âm nhạc)
  a parody of a Shakespearian sonnet
  bài nhại một xonê của Shakespear
  cái tựa như là trò nhại (sự việc nào đó)
  the trial was a parody of justice
  vụ xử ấy thực như một trò nhại công lý
  Động từ
  (-died)
  viết bài nhại; nhại
  parody an 
  nhại một tác giả
  parody a poem
  nhại một bài thơ