Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emulate /'emjʊleit/  

  • Động từ
    thi đua
    emulate her elder sister at the piano
    thi đua với chị về chơi pi-a-nô