Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impersonate /im'pɜ:səneit/  

 • Động từ
  đóng vai, thủ vai (ai, trên sân khấu)
  he can impersonate many well-known politicians
  anh ta có thể thủ vai nhiều chính khách nổi tiếng
  mạo nhận, giả danh (là ai để lừa bịp)
  he was caught trying to impersonate a military officer
  anh ta bị bắt khi đang tìm cách giả danh một sĩ quan quân đội