Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con vẹt, con két (đen, nghĩa bóng)
  sick as a parrot
  xem sick
  Động từ
  lặp lại như vẹt (lời nói, hành động của ai)

  * Các từ tương tự:
  parrot-fashion, parrot-fish, parroter, parrotry