Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lặp lại
    reiterate a question
    lặp lại một câu hỏi