Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    châm biếm, chế nhạo

    * Các từ tương tự:
    satirize, satirise