Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trò lừa gạt
  spoof of (on) something
  sự nhại
  the show is a spoof on (ofuniversity life
  buổi trình diễn là một sự nhại đời sống ở trường đại học
  Động từ
  lừa gạt; lừa
  anh đã bị lừa rồi

  * Các từ tương tự:
  spoofed, spoofer