Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simulate /'simjʊleit/  

 • Động từ
  giả bộ, giả cách
  simulate anger
  giả bộ giận
  simulate indignation
  giả bộ căm phẫn
  tái hiện
  máy điện toán tái hiện lại điều kiện dưới đáy biển
  bắt chước, theo dáng (của cái gì đấy)
  change colour to simulate the background
  đổi màu để theo dáng màu của nền (để lẫn màu với nền)

  * Các từ tương tự:
  simulated