Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giả
    simulated jewels
    đồ nữ trang giả