Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caricature /'kærikətjʊə[r]/  

  • Danh từ
    tranh biếm họa
    nghệ thuật vẽ biếm họa
    Động từ
    vẽ biếm họa