Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhại; bài văn nhại
  (trước đây ở Mỹ) chương trình biểu diễn tạp kỹ (bao gồm cả vũ thoát y)
  Tính từ
  nhại
  (từ Mỹ) [thuộc] tạp kỹ
  a burlesque actor
  diễn viên tạp kỹ
  Động từ
  nhại; chế giễu

  * Các từ tương tự:
  burlesquely, burlesquer