Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reproduce /ri:prə'dju:s/  /ri:prə'du:s/

 • Động từ
  sao lại, in sao, thể hiện lại
  reproduce a colour photograph
  sao lại một bức ảnh màu
  một bức chân dung thể hiện lại mọi chi tiết trên mặt người ngồi mẫu
  (sinh vật) sinh sản
  ferns reproduce [themselvesby spores
  dương xỉ sinh sản bằng bào tử

  * Các từ tương tự:
  reproducer