Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duplicate /'dju:plikət/  /'du:pləkət/

 • Tính từ
  giống hệt
  a duplicate set of keys
  một chùm chìa khóa giống hệt
  gồm hai bản
  a duplicate form
  mẫu đơn gồm hai bản
  Danh từ
  bản sao
  is this a duplicate or the original?
  đây là bản sao hay bản gốc
  in duplicate
  sao hai bản
  complete a form in duplicate
  điền vào mẫu làm hai bản
  Động từ
  sao lại
  lặp lại
  nghiên cứu này chỉ là lặp lại một công việc đã làm ở nơi khác

  * Các từ tương tự:
  duplicate disk, duplicated