Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

replicate /'replikeit/  

  • Động từ
    sao chép lại; mô phỏng
    da con tắc kè hoa khác nào một bản sao chép mẫu của môi trường xung quanh