Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regenerate /ri'dʒenəreit/  

 • Động từ
  phục hưng; phục hồi
  sau kỳ nghỉ anh ta cảm thấy sức khỏe đã phục hồi
  cải tạo; đổi mới
  đảng sẽ sớm đổi mới dưới sự lãnh đạo của ông ta
  Tính từ
  được cải tạo, được đổi mới
  một xã hội đổi mới