Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-) (begot, (từ cổ) begat; begotten)
  (từ cổ) là cha của
  Abraham là cha của Isaac
  (từ cũ) gây ra
  chiến tranh gây ra nghèo khổ và đổ nát

  * Các từ tương tự:
  begetter