Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reproducer /,ri:prə:'dju:sə[r]/  /,ri:prə'du:sər/

  • Danh từ
    con vật giống