Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm giải khuây
    đánh cờ với các người láng giếng làm anh ta giải khuây
    to recreate oneself
    giải lao, giải trí, tiêu khiển