Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

multiply /'mʌltiplai/  

 • Động từ
  nhân
  children learning to multiply and divide
  trẻ em học nhân và chia
  and 2 multiply to makes
  nhân 3 bằng
  tăng thêm (về số lượng)
  mua nhiều vé số để tăng cơ may trúng số
  sinh sản, nhân giống
  có thể nhân giống vi khuẩn trong phòng thí nghiệm