Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

procreate /'prəʊkrieit/  

  • Động từ
    sinh, đẻ, sinh đẻ