Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propagate /'prɒpəgeit/  

 • Động từ
  nhân giống; truyền giống
  propagate plants from seeds
  nhân giống cây bằng hạt
  plants won't propagate in these conditions
  cây không thể nhân giống được trong các điều kiện này
  truyền bá; lan truyền
  các nhà truyền giáo đi xa để truyền bá tôn giáo của họ
  propagate news
  loan truyền tin tức, loan tin
  truyền
  propagate heat
  truyền nhiệt