Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giải tán, phân tán
  đám đông giải tán theo mọi ngả
  gió xua tan các đám mây

  * Các từ tương tự:
  dispersedly, disperser