Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  biến đi, biến mất
  chiếc máy bay biến đi sau một đám mây
  các nốt ban chẳng mấy chốc nữa sẽ biến đi
  cái hộ chiếu của tôi đã biến đâu mất rồi; trước đây một lúc nó còn ở trong túi tôi kia mà
  do a disappearing act
  biến mất, chuồn đi, lỉnh đi
  thật là điển hình, hễ có việc phải làm là Ban biến mất

  * Các từ tương tự:
  disappearance