Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có chất thơ, nên thơ; đầy thi vị
  a poetic rendering of the piano sonata
  sự diễn tấu đầy thi vị của bản xonat dương cầm
  (thuộc ngữ) như poetical
  his entire poetic output
  toàn bộ sản phẩm thơ của ông ta

  * Các từ tương tự:
  poetic justice, poetic licence, poetical, poeticality, poetically, poeticalness, poeticise, poeticism, poeticize