Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    du dương, êm tai

    * Các từ tương tự:
    melodiously, melodiousness