Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metrical /'metrikl/  

  • Tính từ
    (cũng metric)
    có vận luật (thơ, ca), bằng thơ
    a metrical translation of the Iliad
    bản dịch bằng thơ của tác phẩm Iliad