Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

melodic /mə'lɒdik/  

  • Tính từ
    [thuộc] giai điệu

    * Các từ tương tự:
    melodically