Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thơ nông nghiệp; thơ điền viên
    Tính từ
    thuộc thơ nông nghiệp; thuộc thơ điền viên