Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vaporize /'veipəraiz/  

 • Ngoại động từ
  làm cho bốc hơi
  xì, bơm (nước hoa...)
  Nội động từ
  bốc hơi, lên hơi

  * Các từ tương tự:
  vaporize, vaporise, vaporizer, vaporizer, vaporiser