Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    (văn học) biến mất

    * Các từ tương tự:
    evanishment