Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evanishment /i'væniʃmənt/  

  • Danh từ
    (văn học) sự biến mất