Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (became, become)
  trở nên, trở thành
  he has become accustomed to his new duties
  anh ta đã trở nên quen với công việc của mình
  chị ta đã trở thành bác sĩ
  thích hợp, xứng hợp, vừa
  such language does not become a lady like you
  cách ăn nói như vậy không hợp với một phụ nữ như cô
  chiếc mũ mới thật thích hợp với cô ta
  what becomes of somebody (something)
  cái gì đã xảy ra với (ai, cái gì)
  what will become of my child if I die?
  cái gì sẽ xảy đến với con tôi nếu tôi chết đi?