Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tô điểm, trang điểm, trang trí
  trang điểm bằng châu ngọc
  adorn a room with flowers
  trang trí hoa trong một phòng

  * Các từ tương tự:
  adorner, adornment