Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adornment /ə'dɔ:nmənt/  

  • Danh từ
    sự tô điểm, sự trang điểm
    đồ trang điểm, đồ trang trí