Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phát triển
  ông ta đã phát triển một học thuyết mới sau nhiều năm nghiên cứu
  tiến triển
  ngôn ngữ luôn luôn tiến triển

  * Các từ tương tự:
  evolvement, evolvent