Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evolvement /i'vɔlvmənt/  

 • Danh từ
  sự mở ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  sự rút ra, sự suy ra, sự luận ra, sự lấy ra (lý thuyết, sự kiện...)
  (thường)(đùa cợt) sự tạo ra, sự hư cấu
  sự phát ra
  sự tiến triển; sự tiến hoá