Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  biến mất; tan biến
  tên trộm biến mất vào đám đông
  vanish into thin air
  tan biến vào không khí
  tiêu tan
  hy vọng thành công của tôi đã tiêu tan

  * Các từ tương tự:
  vanished, vanisher, vanishing, vanishing cream, vanishing-line, vanishing-point, vanishingly, vanishment