Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] bay hơi
  nhiệt làm nước biến thành hơi
  tan biến, tiêu tan
  hy vọng của anh ta đã tiêu tan

  * Các từ tương tự:
  evaporated milk