Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm tan, hòa tan, tan
  nước hòa tan muối
  muối hòa tan trong nước
  dissolve the salt in water
  hòa tan muối vào nước
  mọi hy vọng của anh ta tiêu tan khi nghe tin khủng khiếp đó
  giải tán, giải thể
  ngày mai nghị viện sẽ giải tán
  dissolve a marriage
  hủy một cuộc hôn nhân
  dissolve in something
  không tự chủ được, giàn giụa nước mắt, phá lên cười
  dissolve in tears
  giàn giụa nước mắt
  dissolve in laughter
  phá lên cười

  * Các từ tương tự:
  dissolvent