Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  peter out
  giảm dần, mờ dần, biến dần (trước khi hết hẳn)
  con đường mòn biến dần sâu vào trong rừng

  * Các từ tương tự:
  petersham