Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  tan ra
  (hóa) chảy rữa
  (lóng) tan biến đi

  * Các từ tương tự:
  deliquescent