Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decompose /di:kəm'pəʊz/  

 • Động từ
  phân ly
  lăng kính phân lý ánh sáng
  phân hủy
  một xác chết đang phân hủy

  * Các từ tương tự:
  decomposed