Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-fied)
    [làm] thối rửa