Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissect /di'sekt/  

 • Động từ
  mổ xẻ
  dissect a frog
  mổ xẻ một con ếch
  (nghĩa bóng) các nhà bình luận đáng mổ xẻ kết quả của cuộc bầu cử

  * Các từ tương tự:
  dissected, dissection, dissector