Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ on, upon, against) kiên quyết (làm gì)
  resolve to succeed
  kiên quyết phải thành công
  thông qua nghị quyết, quyết định
  thượng nghị viện thông qua nghị quyết rằng
  giải; giải quyết
  resolve a difficulty
  giải quyết một khó khăn
  phân giải
  nước có thể phân giải thành ôxy và hydrô
  Danh từ
  [điều] quyết định
  make a resolve not to smoke
  quyết định không hút thuốc
  ý kiên quyết; quyết tâm
  sự phản đối của nó chỉ làm tăng thêm quyết tâm của chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  resolved, resolvent, resolver