Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  convert [something] [from something] [into (to) something]
  đổi, chuyển đổi
  convert a house into flats
  chuyển đổi một ngôi nhà thành nhiều căn hộ
  convert pounds into francs
  chuyển đổi đồng bảng Anh sang đồng frăng
  căn phòng vốn là nhà bếp được chuyển đổi thành nhà vệ sinh
  convert into (to) something
  có thể đổi thành
  chiếc tràng kỷ có thể đổi thành giường
  convert [somebody] [from something] to something
  cải đạo
  anh ta đã cải đạo theo Công giáo
  preach to the converted
  xem preach
  Danh từ
  convert to something
  người đổi niềm tin; người cải đạo
  a convert to socialism
  người đổi niềm tin sang chủ nghĩa xã hội
  tờ báo đã giành được lòng tin của nhiều độc giả chuyển sang đọc

  * Các từ tương tự:
  converted, converter, converter box, convertibility, convertible, Convertible bond, Convertible loan stock, Convertible security, convertibleness