Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liquefy /'likwifai/  

  • Động từ
    (liquefied)
    [làm cho] hóa lỏng
    nến hóa lỏng; có thể hóa lỏng