Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thay đổi, đổi
  tôi không nhận ra anh ta vì anh ta đã thay đổi quá nhiều
  máy bay đổi lộ trình
  (Mỹ, trại)
  thiến, hoạn (súc vật)

  * Các từ tương tự:
  alter ego, alterability, alterable, alterable read-only storage, alterableness, alterably, alteration, alteration switch, alterative