Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remodel /'ri:'mɔdl/  

  • Ngoại động từ
    làm lại, sửa đổi, tu sửa
    tổ chức lại