Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alterable /'ɔ:ltərəbl/  

  • Tính từ
    có thể thay đổi

    * Các từ tương tự:
    alterable read-only storage, alterableness